Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Open Space Company

 
Alle informatie die Open Space Company communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
 
Open Space Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van ideeen van deze website. 
 
Het gebruik van deze site is in de basis gratis met de mogelijkheid om tegen betaling te upgraden naar premium functionaliteiten. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.
 
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Open Space Company.
 
Open Space Company staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Open Space Company en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
 
Open Space Company kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
 

Algemene Voorwaarden voor klanten van Open Space Company

 
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen en diensten van Open Space Company en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Open Space Company doet.
 
2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Open Space Company en/of gebruikmaakt van de diensten van Open Space Company.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 8 en 9g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
2c Open Space Company is een concept van Lars Rengersen en Bas Kloppenborg en het beheer is in handen van Monito BV.
 
3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 
4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Open Space Company en de klant en alle aanbiedingen van Open Space Company aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Deventer, tenzij Open Space Company ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 
5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Open Space Company op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Open Space Company worden doorgegeven op de manier die Open Space Company voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
 
6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Open Space Company of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
7. Rechten van derden
Klant garandeert Open Space Company dat de input die klant aan Open Space Company verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruikt beedlmateriaal en inhoud.
 
8. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Open Space Company wordt aangegaan voor de betaalperiode van een jaar. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten.
 
9. Facturen
9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen als download in het dashboard. Facturen worden dus niet per post verzonden.
9b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na beschikbaar komen van de factuur te worden ingediend.
9c Na het verstrijken van de in 9b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de factuur.
9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot spaces worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
9f Facturen dienen tijdig betaald te worden. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij de payment provider van Open Space Company binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
9g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
9h Ingeval Open Space Company kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Open Space Company.
9i Open Space Company is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.
 
10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
10a Open Space Company behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Open Space Company
10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 
11. Recht om diensten te weigeren
Open Space Company heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
 
12. Vrijwaring
12a Door het plaatsen van een gratis of betaalde bestelling vrijwaart klant Open Space Company van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
12b Klant vrijwaart Open Space Company van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, spaces en (verkorte) links.
 
13. Prijsverhoging
Indien Open Space Company de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 9e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.
 
14. Wijziging Algemene Voorwaarden
Open Space Company is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Open Space Company is daarvoor afdoende. Het is aan Open Space Company om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 
15. Ontbindende voorwaarden
Open Space Company is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- Open Space Company gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
 
16. Disclaimer
Open Space Company is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Open Space Company geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Open Space Company en haar personeel.